اماکن عمومی برای اسپیس فریم

اماکن عمومی برای اسپیس فریم

کاربرد اسپیس فریم تنها مختص نمایشگاهها نیست واسپیس فریم نمایشگاهی صرفا موردی خاص از استفاده اسپیس است. اسپیس فریم در مکانهای غیر نمایشگاهی نیز استفاده فراوانی دارد. اجرای مراسم مختلف با اسپیس فریم جهت ایجاد مکان مسقف و ایمن بسیار مطلوب است. جشن های عروسی و باغهای تشریفات از مکانهای عمده برای استفاده اسپیس فریم است. سالن های مسقف جهت نگهداری و انبار کالاها را میتوان با اسپیس فریم ساخت و مکانی امن برای کالاها ایجاد کرد.

جهت ساخت استیج سخنرانی نیز استفاده اسپیس فریم مطلوب است. از دیگر مکانهای مورد استفاده اسپیس فریم پارکینگهای عمومی و سالنهای مسقف صنعتی و محیطهای ورزشی و... را میتوان نام برد.

نظرات

    ارسال نظر

     (021) 66988936 - 39