• نصب اسپیس فریم

    نصب اسپیس فریم

    نصب اسپیس فریم را می توان به شکلهای مختلفی صورت می گیرد .انتخاب روش صحیح نصب بستگی به جزئیات استفاده دارد. در نصب اسپیس فریم روش انتقال اجزاء ، بزرگی و حجم سازه فضایی، میزان استحکام اسپیس در روش نصب م ...

    ادامه مطلب
 (021) 66988936 - 39