021-77524540-2

انتقال کلیه نمایشگاه های تهران به شهر آفتاب در سال جاریشهردار تهران تاکید کرد پس از بازگشایی نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب همزمان با نمایشگاه کتاب تهران، اجازه برقراری نمایشگاهی در داخل شهر داده نمی شود و شهرآفتاب به محل نمایشگاه های شهر تهران تبدیل خواهد شد.

ارسال نظرات

 
   
 

نظرات

021-77524540-2