لیست قیمت

قاب بنر 2*2
.
فروش
۷۷۴,۳۲۰
تومان
اجاره
۳۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 800.000 تومان
فروش
۲,۷۲۵,۵۶۰
تومان
اجاره
۵۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 2*2
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۵۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 2*3
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۵۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 800.000 تومان
فروش
۳,۱۵۶,۳۶۰
تومان
اجاره
۵۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*3
.
فروش
۹۱۷,۹۲۰
تومان
اجاره
۳۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*4
.
فروش
۱,۰۶۱,۵۲۰
تومان
اجاره
۳۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*5 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 850.000 تومان
فروش
۳,۶۳۲,۱۶۰
تومان
اجاره
۵۵۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 2*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 2*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۷۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*6 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 850000 تومان
فروش
۳,۶۳۲,۱۶۰
تومان
اجاره
۵۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*5
.
فروش
۱,۴۲۱,۱۲۰
تومان
اجاره
۳۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*6
.
فروش
۱,۷۰۰,۲۸۰
تومان
اجاره
۳۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*7 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 900000 تومان
فروش
۵,۳۰۱,۷۶۰
تومان
اجاره
۶۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 2*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۳۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 2*7
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۷۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*8 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 900000 تومان
فروش
۵,۵۶۲,۱۶۰
تومان
اجاره
۶۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*7
.
فروش
۱,۸۴۳,۸۸۰
تومان
اجاره
۳۸۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*8
.
فروش
۱,۹۸۷,۴۸۰
تومان
اجاره
۴۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*9 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1100000 تومان
فروش
۵,۹۹۲,۹۶۰
تومان
اجاره
۸۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 2*8
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۵۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 3*3
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*10 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1100000 تومان
فروش
۶,۴۲۳,۷۶۰
تومان
اجاره
۸۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*9
.
فروش
۲,۳۸۸,۱۴۰
تومان
اجاره
۴۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*10
.
فروش
۲,۵۳۱,۷۴۰
تومان
اجاره
۴۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 850.000 تومان
فروش
۳,۲۲۸,۱۶۰
تومان
اجاره
۵۵۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 3*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 3*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 850.000 تومان
فروش
۳,۹۴۶,۱۶۰
تومان
اجاره
۵۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*2
.
فروش
۸۴۷,۷۲۰
تومان
اجاره
۳۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*3
.
فروش
۹۹۱,۳۲۰
تومان
اجاره
۳۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*5 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1000000 تومان
فروش
۴,۲۷۸,۳۶۰
تومان
اجاره
۷۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 3*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۵۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 3*7
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۹۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*6 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1000000 تومان
فروش
۴,۷۸۰,۹۶۰
تومان
اجاره
۷۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*4
.
فروش
۱,۱۳۴,۹۲۰
تومان
اجاره
۳۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*5
.
فروش
۱,۴۹۶,۱۲۰
تومان
اجاره
۳۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*7 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1350000 تومان
فروش
۵,۹۴۷,۹۶۰
تومان
اجاره
۸۵۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 3*8
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۹۵۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 3*9
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۰۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*8 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1350000 تومان
فروش
۶,۴۹۵,۵۶۰
تومان
اجاره
۸۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*6
.
فروش
۱,۷۷۵,۲۸۰
تومان
اجاره
۳۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*7
.
فروش
۱,۹۱۸,۸۸۰
تومان
اجاره
۳۸۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*9 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1500000 تومان
فروش
۶,۹۹۸,۱۶۰
تومان
اجاره
۱,۰۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*10 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1600000 تومان
فروش
۷,۵۰۰,۷۶۰
تومان
اجاره
۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.58
.
فروش
۲,۰۶۲,۴۸۰
تومان
اجاره
۴۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*9
.
فروش
۲,۴۶۳,۹۴۰
تومان
اجاره
۴۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1100000 تومن
فروش
۴,۳۰۵,۱۶۰
تومان
اجاره
۸۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*5 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1350000تومان
فروش
۴,۹۲۴,۵۶۰
تومان
اجاره
۸۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*10
.
فروش
۲,۶۰۷,۵۴۰
تومان
اجاره
۴۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*3
.
فروش
۱,۲۵۰,۵۲۰
تومان
اجاره
۳۳۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*6 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1450000 تومان
فروش
۵,۴۹۸,۹۶۰
تومان
اجاره
۹۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*7 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1050000تومان
فروش
۶,۰۴۸,۴۸۰
تومان
اجاره
۱,۰۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*4
.
فروش
۱,۳۹۴,۱۲۰
تومان
اجاره
۳۳۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*5
.
فروش
۱,۵۶۴,۷۲۰
تومان
اجاره
۳۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*8 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1650000 تومان
فروش
۶,۳۸۰,۶۸۰
تومان
اجاره
۱,۱۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*9 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1750000 تومان
فروش
۷,۲۴۲,۲۸۰
تومان
اجاره
۱,۳۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*6
.
فروش
۱,۹۱۵,۶۸۰
تومان
اجاره
۳۸۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*7
.
فروش
۲,۱۵۳,۷۸۰
تومان
اجاره
۳۸۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*10 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1850000 تومان
فروش
۷,۸۱۶,۶۸۰
تومان
اجاره
۱,۳۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*8
.
فروش
۲,۲۹۷,۳۸۰
تومان
اجاره
۴۳۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*9
.
فروش
۲,۷۶۹,۸۴۰
تومان
اجاره
۴۷۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*10
.
فروش
۲۹۱,۴۴۰
تومان
اجاره
۵۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 4*4
.
فروش
۱,۹۵۷,۷۲۰
تومان
اجاره
۵۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 4*5
.
فروش
۲,۷۰۷,۴۸۰
تومان
اجاره
۶۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 4*6
.
فروش
۲,۵۵۱,۰۸۰
تومان
اجاره
۶۵۰,۰۰۰
تومان
۰۲۱-۹۱۰۱۴۰۰۰