021-77524540-2

شماره حساب ها
لوگوی بانک 

بانک رفاه

شماره حساب : ۸۰۷۳۵۲۰۴

شماره کارت : ۷۳۶۹-۹۶۵۶-۶۳۱۸-۵۸۹۴

نام صاحب حساب : علیرضا میرزائیان

لوگوی بانک

بانک اقتصاد نوین

شماره حساب : ۱-۵۶۴۹۶۶۳-۸۰۰-۱۳۰

شماره کارت : ۴۷۰۱-۶۹۰۱-۱۲۱۱-۶۲۷۴

نام صاحب حساب : علیرضا میرزائیان


021-77524540-2