لیست قیمت

قاب بنر 2*2
.
فروش
۱,۳۹۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*3 بدون چادر
.
فروش
۵,۳۵۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
اسپیس فریم
.
فروش
۱۲۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
اسپیس فریم
.
فروش
۱۲۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۲۰,۰۰۰
تومان
بست اسپیس فریم
.
فروش
۱۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
چادر نمایشگاهی
.
فروش
۶۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*2
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1400000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۰۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 2*2
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۹۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*3 بدون چادر
.
فروش
۵,۳۵۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*2
.
فروش
۱,۳۹۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*3
.
فروش
۱,۶۲۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*4 بدون چادر
.
فروش
۵,۴۲۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 2*3
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۰۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1400000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۰۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*3
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*4 بدون چادر
.
فروش
۵,۴۲۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*3
.
فروش
۱,۶۲۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*4
.
فروش
۱,۸۷۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*5 بدون چادر
.
فروش
۶,۲۴۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*5 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1600000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۲۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 2*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۲۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*5 بدون چادر
.
فروش
۶,۲۴۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*6 بدون چادر
.
فروش
۶,۲۴۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 2*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۲۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*4
.
فروش
۱,۸۷۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*5
.
فروش
۲,۵۳۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*6 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1600000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۲۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*6 بدون چادر
.
فروش
۶,۲۴۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*5
.
فروش
۲,۵۳۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*6
.
فروش
۲,۹۹۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*7 بدون چادر
.
فروش
۹,۰۸۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*7 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1600000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۲۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*6
.
فروش
۲,۹۹۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 2*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۲۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*7 بدون چادر
.
فروش
۹,۰۸۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*8 بدون چادر
.
فروش
۹,۵۴۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 2*7
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۳۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*7
.
فروش
۳,۲۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*8 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1800000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۳۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*7
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*8 بدون چادر
.
فروش
۹,۵۴۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*7
.
فروش
۳,۲۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*8
.
فروش
۳,۴۹۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*9 بدون چادر
.
فروش
۱۰,۲۶۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*8
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*9 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1900000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۶۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*8
.
فروش
۳,۴۹۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 2*8
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۴۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*9 بدون چادر
.
فروش
۱۰,۲۶۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*10 بدون چادر
.
فروش
۱۰,۹۸۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 3*3
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*9
.
فروش
۴,۲۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*10 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1900000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۶۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*9
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۹۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*10 بدون چادر
.
فروش
۱۰,۹۸۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*9
.
فروش
۴,۲۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*10
.
فروش
۴,۴۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*3 بدون چادر
.
فروش
۵,۵۴۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*10
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۹۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1500000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*10
.
فروش
۴,۴۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 3*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۳۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*3 بدون چادر
.
فروش
۵,۵۴۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*4 بدون چادر
.
فروش
۶,۷۴۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 3*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۴۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1500000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*2
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*4 بدون چادر
.
فروش
۶,۷۴۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*2
.
فروش
۱,۵۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*3
.
فروش
۱,۷۴۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*5 بدون چادر
.
فروش
۷,۳۲۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*3
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 5*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1850000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۴۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 3*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*5 بدون چادر
.
فروش
۷,۳۲۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*2
.
فروش
۱,۵۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*3
.
فروش
۱,۷۴۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*6 بدون چادر
.
فروش
۸,۱۶۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 3*7
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۶۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه6*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1850000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۴۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*6 بدون چادر
.
فروش
۸,۱۶۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*4
.
فروش
۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*5
.
فروش
۲,۶۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*7 بدون چادر
.
فروش
۱۰,۱۶۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 3*8
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*7 بدون چادر
.
فروش
۱۰,۱۶۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*4
.
فروش
۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*5
.
فروش
۲,۶۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*8 بدون چادر
.
فروش
۱۱,۱۰۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 3*9
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 7*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 2300000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۷۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 8*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 2300000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۷۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*8 بدون چادر
.
فروش
۱۱,۱۰۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*6
.
فروش
۳,۱۸۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*7
.
فروش
۳,۳۶۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*9 بدون چادر
.
فروش
۱۱,۹۴۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 9*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 2400000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۸۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*7
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*9 بدون چادر
.
فروش
۱۱,۹۴۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*6
.
فروش
۳,۱۸۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*7
.
فروش
۳,۳۶۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*10 بدون چادر
.
فروش
۱۲,۷۸۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*8
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 10*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 2400000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۸۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*10 بدون چادر
.
فروش
۱۲,۷۸۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*8
.
فروش
۳,۶۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*9
.
فروش
۴,۴۶۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*4 بدون چادر
.
فروش
۷,۳۴۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 2000000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۶۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*9
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۰۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*4 بدون چادر
.
فروش
۷,۳۴۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*8
.
فروش
۳,۶۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*9
.
فروش
۴,۴۶۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*5 بدون چادر
.
فروش
۸,۴۰۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*10
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۰۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه5*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 2100000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۶۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*5 بدون چادر
.
فروش
۸,۴۰۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*10
.
فروش
۴,۵۷۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*3
.
فروش
۲,۲۳۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*6 بدون چادر
.
فروش
۹,۳۶۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*6 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 2100000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۶۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*3
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*6 بدون چادر
.
فروش
۹,۳۶۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*10
.
فروش
۴,۵۷۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*3
.
فروش
۲,۲۳۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*7 بدون چادر
.
فروش
۱۰,۳۳۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 7*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 2300000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۸۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*7 بدون چادر
.
فروش
۱۰,۳۳۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*4
.
فروش
۲,۴۸۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*5
.
فروش
۲,۷۷۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*8 بدون چادر
.
فروش
۱۰,۹۱۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 8*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 2600000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*8 بدون چادر
.
فروش
۱۰,۹۱۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*4
.
فروش
۲,۴۸۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*5
.
فروش
۲,۷۷۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۹۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*9 بدون چادر
.
فروش
۱۲,۳۵۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه9*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 3200000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*9 بدون چادر
.
فروش
۱۲,۳۵۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*6
.
فروش
۳,۳۶۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*7
.
فروش
۳,۸۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*10 بدون چادر
.
فروش
۱۳,۳۱۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 10*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 3200000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*10 بدون چادر
.
فروش
۱۳,۳۱۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*7
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۰۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*6
.
فروش
۳,۳۶۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*7
.
فروش
۳,۸۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*8
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۰۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*9
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۰۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*8
.
فروش
۴,۰۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*8
.
فروش
۴,۰۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*9
.
فروش
۴,۸۷۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*9
.
فروش
۴,۸۷۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*10
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 4*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*10
.
فروش
۵,۱۳۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*10
.
فروش
۵,۱۳۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 4*4
.
فروش
۳,۶۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 4*4
.
فروش
۳,۶۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 4*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 4*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۲۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 4*5
.
فروش
۴,۳۷۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 4*5
.
فروش
۴,۳۷۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 4*6
.
فروش
۴,۶۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 4*6
.
فروش
۴,۶۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سلام، چطور میتونم کمک کنم؟