لیست قیمت

قاب بنر 2*2
.
فروش
۲,۰۲۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*3 بدون چادر
.
فروش
۷,۴۳۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
اسپیس فریم
.
فروش
۱۶۵,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
اسپیس فریم
.
فروش
۱۶۵,۰۰۰
تومان
اجاره
۲۰,۰۰۰
تومان
بست اسپیس فریم
.
فروش
۱۷,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
چادر نمایشگاهی
.
فروش
۹۵,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*2
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۳۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1400000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 2*2
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*3 بدون چادر
.
فروش
۷,۴۳۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*2
.
فروش
۲,۰۲۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*3
.
فروش
۲,۳۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*4 بدون چادر
.
فروش
۷,۵۳۳,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 2*3
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1400000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*3
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۳۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*4 بدون چادر
.
فروش
۷,۵۳۳,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*3
.
فروش
۲,۳۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*4
.
فروش
۲,۶۸۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*5 بدون چادر
.
فروش
۸,۶۷۳,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۳۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*5 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1600000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۷۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 2*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۳۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*5 بدون چادر
.
فروش
۸,۶۷۳,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*6 بدون چادر
.
فروش
۹,۵۳۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 2*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۳۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*4
.
فروش
۲,۶۸۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*5
.
فروش
۳,۰۱۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*6 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1600000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۷۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*6 بدون چادر
.
فروش
۹,۵۳۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*5
.
فروش
۳,۰۱۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*6
.
فروش
۳,۳۴۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*7 بدون چادر
.
فروش
۱۲,۶۰۳,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*7 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1600000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۷۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*6
.
فروش
۳,۳۴۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 2*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۳۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*7 بدون چادر
.
فروش
۱۲,۶۰۳,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*8 بدون چادر
.
فروش
۱۳,۲۴۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 2*7
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۰۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*7
.
فروش
۴,۰۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*8 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1800000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۹۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*7
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*8 بدون چادر
.
فروش
۱۳,۲۴۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*7
.
فروش
۴,۰۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*8
.
فروش
۴,۳۳۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*9 بدون چادر
.
فروش
۱۴,۲۳۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*8
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۸۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*9 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1900000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۹۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*8
.
فروش
۴,۳۳۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 2*8
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۰۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*9 بدون چادر
.
فروش
۱۴,۲۳۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*10 بدون چادر
.
فروش
۱۵,۲۲۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 3*3
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*9
.
فروش
۵,۱۹۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*10 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1900000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۹۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*9
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۸۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*10 بدون چادر
.
فروش
۱۵,۲۲۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*9
.
فروش
۵,۱۹۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*10
.
فروش
۵,۵۲۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*3 بدون چادر
.
فروش
۱۵,۷۹۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*10
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۸۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1500000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۶۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*10
.
فروش
۵,۵۲۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 3*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*3 بدون چادر
.
فروش
۱۵,۷۹۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*4 بدون چادر
.
فروش
۱۷,۴۴۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 3*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۰۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1500000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۶۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*2
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۴۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*4 بدون چادر
.
فروش
۱۷,۴۴۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*2
.
فروش
۲,۲۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*3
.
فروش
۲,۵۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*5 بدون چادر
.
فروش
۱۹,۶۰۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*3
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۴۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 5*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1850000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۶۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 3*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۰۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*5 بدون چادر
.
فروش
۱۹,۶۰۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*2
.
فروش
۲,۲۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*3
.
فروش
۲,۵۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*6 بدون چادر
.
فروش
۲۰,۷۶۳,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 3*7
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه6*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1850000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۸۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۴۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*6 بدون چادر
.
فروش
۲۰,۷۶۳,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*4
.
فروش
۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*5
.
فروش
۲,۶۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*7 بدون چادر
.
فروش
۲۶,۲۳۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۴۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 3*8
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*7 بدون چادر
.
فروش
۲۶,۲۳۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*4
.
فروش
۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*5
.
فروش
۲,۶۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*8 بدون چادر
.
فروش
۲۸,۸۹۳,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 3*9
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۴,۰۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۷۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 7*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 2300000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۸۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 8*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 2300000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۸۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*8 بدون چادر
.
فروش
۲۸,۸۹۳,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*6
.
فروش
۳,۵۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*7
.
فروش
۴,۲۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*9 بدون چادر
.
فروش
۳۰,۰۴۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 9*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 2400000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۰۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*7
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۷۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*9 بدون چادر
.
فروش
۳۰,۰۴۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*6
.
فروش
۳,۵۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*7
.
فروش
۴,۲۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*10 بدون چادر
.
فروش
۳۱,۲۰۳,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*8
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۷۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 10*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 2400000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۰۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*10 بدون چادر
.
فروش
۳۱,۲۰۳,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*8
.
فروش
۴,۷۷۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*9
.
فروش
۵,۵۲۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*4 بدون چادر
.
فروش
۱۰,۱۷۳,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 2000000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۰۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*9
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۱۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*4 بدون چادر
.
فروش
۱۰,۱۷۳,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*8
.
فروش
۴,۷۷۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*9
.
فروش
۵,۵۲۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*5 بدون چادر
.
فروش
۱۱,۶۴۳,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*10
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۱۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه5*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 2100000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۰۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*5 بدون چادر
.
فروش
۱۱,۶۴۳,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*10
.
فروش
۶,۱۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*3
.
فروش
۲,۶۸۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*6 بدون چادر
.
فروش
۱۲,۹۶۳,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*6 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 2100000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۵۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*3
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*6 بدون چادر
.
فروش
۱۲,۹۶۳,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*10
.
فروش
۶,۱۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*3
.
فروش
۲,۶۸۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*7 بدون چادر
.
فروش
۱۴,۳۱۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 7*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 2300000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۴,۰۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*7 بدون چادر
.
فروش
۱۴,۳۱۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*4
.
فروش
۳,۰۲۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*5
.
فروش
۳,۳۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*8 بدون چادر
.
فروش
۱۵,۱۲۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 8*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 2600000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۴,۰۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*8 بدون چادر
.
فروش
۱۵,۱۲۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۵۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*4
.
فروش
۳,۰۲۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*5
.
فروش
۳,۳۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*9 بدون چادر
.
فروش
۱۷,۱۰۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه9*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 3200000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۵,۰۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*9 بدون چادر
.
فروش
۱۷,۱۰۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*6
.
فروش
۴,۱۶۵,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*7
.
فروش
۴,۶۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*10 بدون چادر
.
فروش
۱۸,۴۲۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 10*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 3200000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۵,۰۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*10 بدون چادر
.
فروش
۱۸,۴۲۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*7
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۲۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*6
.
فروش
۴,۱۶۵,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*7
.
فروش
۴,۶۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*8
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۲۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*9
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۴۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*8
.
فروش
۵,۰۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*8
.
فروش
۵,۰۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*9
.
فروش
۵,۸۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*9
.
فروش
۵,۸۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*10
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۴۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 4*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*10
.
فروش
۶,۲۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*10
.
فروش
۶,۲۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 4*4
.
فروش
۳,۹۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 4*4
.
فروش
۳,۹۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 4*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 4*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 4*5
.
فروش
۴,۶۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 4*5
.
فروش
۴,۶۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 4*6
.
فروش
۵,۳۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 4*6
.
فروش
۵,۳۵۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سلام، چطور میتونم کمک کنم؟