لیست قیمت

قاب بنر 2*2
.
فروش
۱,۲۴۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*3 بدون چادر
.
فروش
۴,۸۰۶,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
اسپیس فریم
.
فروش
۱۱۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
اسپیس فریم
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱۰,۰۰۰
تومان
بست اسپیس فریم
.
فروش
۷,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
چادر نمایشگاهی
.
فروش
۶۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*2
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1000000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۵۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 2*2
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*3 بدون چادر
.
فروش
۴,۸۰۶,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*2
.
فروش
۱,۲۴۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*3
.
فروش
۱,۴۶۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*4 بدون چادر
.
فروش
۴,۸۷۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 2*3
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1100000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*3
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*4 بدون چادر
.
فروش
۴,۸۷۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*3
.
فروش
۱,۴۶۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*4
.
فروش
۱,۶۸۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*5 بدون چادر
.
فروش
۵,۶۰۷,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*5 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1100000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 2*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*5 بدون چادر
.
فروش
۵,۶۰۷,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*6 بدون چادر
.
فروش
۵,۶۰۷,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 2*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*4
.
فروش
۱,۶۸۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*5
.
فروش
۲,۲۹۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*6 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1100000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*6 بدون چادر
.
فروش
۵,۶۰۷,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*5
.
فروش
۲,۲۹۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*6
.
فروش
۲,۷۲۸,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*7 بدون چادر
.
فروش
۸,۱۷۷,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*7 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1100000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*6
.
فروش
۲,۷۲۸,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 2*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*7 بدون چادر
.
فروش
۸,۱۷۷,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*8 بدون چادر
.
فروش
۸,۵۸۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 2*7
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۹۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*7
.
فروش
۲,۹۴۸,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*8 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1300000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۹۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*7
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*8 بدون چادر
.
فروش
۸,۵۸۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*7
.
فروش
۲,۹۴۸,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*8
.
فروش
۳,۱۶۸,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*9 بدون چادر
.
فروش
۹,۲۴۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*8
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*9 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1500000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*8
.
فروش
۳,۱۶۸,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 2*8
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۰۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*9 بدون چادر
.
فروش
۹,۲۴۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*10 بدون چادر
.
فروش
۹,۹۰۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 3*3
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*9
.
فروش
۳,۸۱۵,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*10 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1500000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*9
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*10 بدون چادر
.
فروش
۹,۹۰۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*9
.
فروش
۳,۸۱۵,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*10
.
فروش
۴,۰۳۵,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*3 بدون چادر
.
فروش
۹,۰۳۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*10
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1100000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*10
.
فروش
۴,۰۳۵,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 3*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۹۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*3 بدون چادر
.
فروش
۹,۰۳۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*4 بدون چادر
.
فروش
۱۰,۱۳۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 3*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۹۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1100000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*2
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*4 بدون چادر
.
فروش
۱۰,۱۳۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*2
.
فروش
۱,۳۵۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*3
.
فروش
۱,۵۷۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*5 بدون چادر
.
فروش
۱۱,۳۲۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*3
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 5*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1350000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۰۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 3*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۰۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*5 بدون چادر
.
فروش
۱۱,۳۲۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*2
.
فروش
۱,۳۵۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*3
.
فروش
۱,۵۷۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*6 بدون چادر
.
فروش
۱۲,۰۹۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 3*7
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه6*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1350000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۰۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*6 بدون چادر
.
فروش
۱۲,۰۹۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*4
.
فروش
۱,۷۹۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*5
.
فروش
۲,۴۰۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*7 بدون چادر
.
فروش
۱۵,۲۴۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 3*8
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۱۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*7 بدون چادر
.
فروش
۱۵,۲۴۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*4
.
فروش
۱,۷۹۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*5
.
فروش
۲,۴۰۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*8 بدون چادر
.
فروش
۱۶,۷۶۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 3*9
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۲۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 7*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1800000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۲۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 8*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1800000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۲۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*8 بدون چادر
.
فروش
۱۶,۷۶۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*6
.
فروش
۲,۸۳۸,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*7
.
فروش
۳,۰۵۸,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*9 بدون چادر
.
فروش
۱۷,۵۳۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 9*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1950000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۳۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*7
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*9 بدون چادر
.
فروش
۱۷,۵۳۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*6
.
فروش
۲,۸۳۸,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*7
.
فروش
۳,۰۵۸,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*10 بدون چادر
.
فروش
۱۸,۳۰۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*8
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 10*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1950000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۳۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*10 بدون چادر
.
فروش
۱۸,۳۰۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*8
.
فروش
۳,۲۷۸,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*9
.
فروش
۳,۹۲۵,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*4 بدون چادر
.
فروش
۶,۶۳۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1400000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۱۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*9
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*4 بدون چادر
.
فروش
۶,۶۳۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*8
.
فروش
۳,۲۷۸,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*9
.
فروش
۳,۹۲۵,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*5 بدون چادر
.
فروش
۷,۵۸۷,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*10
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه5*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1650000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۱۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*5 بدون چادر
.
فروش
۷,۵۸۷,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*10
.
فروش
۴,۱۴۵,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*3
.
فروش
۲,۰۳۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*6 بدون چادر
.
فروش
۸,۴۶۷,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*6 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1750000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۱۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*3
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۳۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*6 بدون چادر
.
فروش
۸,۴۶۷,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*10
.
فروش
۴,۱۴۵,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*3
.
فروش
۲,۰۳۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*7 بدون چادر
.
فروش
۹,۳۲۱,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۳۰,۰۰۰
تومان
غرفه 7*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1850000تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۳۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*7 بدون چادر
.
فروش
۹,۳۲۱,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*4
.
فروش
۲,۲۵۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*5
.
فروش
۲,۵۱۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*8 بدون چادر
.
فروش
۹,۸۳۶,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 8*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1950000تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*8 بدون چادر
.
فروش
۹,۸۳۶,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۳۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*4
.
فروش
۲,۲۵۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*5
.
فروش
۲,۵۱۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۳۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*9 بدون چادر
.
فروش
۱۱,۱۵۶,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه9*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 2250000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۷۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*9 بدون چادر
.
فروش
۱۱,۱۵۶,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*6
.
فروش
۳,۰۵۸,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*7
.
فروش
۳,۴۵۱,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*10 بدون چادر
.
فروش
۱۲,۰۳۶,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 10*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 2300000تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۷۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*10 بدون چادر
.
فروش
۱۲,۰۳۶,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*7
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*6
.
فروش
۳,۰۵۸,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*7
.
فروش
۳,۴۵۱,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*8
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*9
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*8
.
فروش
۳,۶۷۱,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*8
.
فروش
۳,۶۷۱,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*9
.
فروش
۴,۴۲۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*9
.
فروش
۴,۴۲۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*10
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 4*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*10
.
فروش
۴,۶۴۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*10
.
فروش
۴,۶۴۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 4*4
.
فروش
۳,۲۷۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 4*4
.
فروش
۳,۲۷۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 4*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 4*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۹۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 4*5
.
فروش
۳,۹۶۸,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 4*5
.
فروش
۳,۹۶۸,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 4*6
.
فروش
۴,۱۸۸,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 4*6
.
فروش
۴,۱۸۸,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سلام، چطور میتونم کمک کنم؟