لیست قیمت

اسپیس فریم
.
فروش
۳۱۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۸۰,۰۰۰
تومان
بست اسپیس فریم
.
فروش
۲۱,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
چادر نمایشگاهی
.
فروش
۱۴۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 4000000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۵۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*2
.
فروش
۳,۵۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۱,۵۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 2*2
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۵۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 2*3
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۵۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*3
.
فروش
۴,۱۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۱,۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 4000000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*5 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 4200000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۷۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 2*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۵۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 2*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۴,۰۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*6 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 4200000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۷۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*4
.
فروش
۴,۷۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۱,۵۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*5
.
فروش
۵,۳۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۱,۷۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*6
.
فروش
۵,۹۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۱,۷۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*7 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 4200000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۷۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 2*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۴,۰۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 2*7
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۴,۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*8 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 5000000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۴,۰۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*7
.
فروش
۶,۹۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*8
.
فروش
۸,۰۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*9 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 5000000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۴,۰۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 2*8
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۴,۵۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 3*3
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*10 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 5500000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۴,۵۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*9
.
فروش
۸,۹۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۲,۰۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*10
.
فروش
۹,۵۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 4100000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۶۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 3*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۵۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 3*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 4100000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۶۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 5*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 4100000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۶۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*2
.
فروش
۳,۸۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۱,۶۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 3*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۴,۰۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 3*7
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۴,۵۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*3
.
فروش
۴,۴۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۱,۶۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه6*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 5000000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۹۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*4
.
فروش
۵,۰۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۱,۶۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 3*8
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۴,۵۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 3*9
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۵,۰۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*5
.
فروش
۶,۳۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۱,۸۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 7*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 5000000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۹۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 8*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 5000000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۳,۹۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 9*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 5500000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۴,۵۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*6
.
فروش
۶,۹۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۱,۸۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*7
.
فروش
۷,۵۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۲,۱۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 10*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 5500000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۴,۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 5500000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۴,۵۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*8
.
فروش
۸,۸۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۲,۱۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*9
.
فروش
۹,۴۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۲,۱۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه5*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 5500000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۴,۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*6 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 6500000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۵,۰۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*10
.
فروش
۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۲,۶۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*3
.
فروش
۴,۶۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۱,۷۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 7*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 6500000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۵,۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 8*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 7500000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۶,۰۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*4
.
فروش
۵,۲۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۱,۷۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*5
.
فروش
۶,۵۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۱,۷۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه9*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 8000000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۶,۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 10*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 9500000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۷,۰۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*6
.
فروش
۷,۱۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۱,۹۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*7
.
فروش
۷,۹۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۱,۹۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*8
.
فروش
۹,۰۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۲,۲۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*9
.
فروش
۱۰,۲۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۲,۷۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*10
.
فروش
۱۰,۸۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۲,۷۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 4*4
.
فروش
۵,۹۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۲,۲۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 4*5
.
فروش
۷,۱۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۲,۵۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 4*6
.
فروش
۷,۷۰۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۳,۰۰۰,۰۰۰
تومان
سلام، چطور میتونم کمک کنم؟