لیست قیمت

قاب بنر 2*2
.
فروش
۷۶۳,۶۸۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*3 بدون چادر
.
فروش
۳,۰۳۰,۷۲۰
تومان
اجاره
۰
تومان
اسپیس فریم
.
فروش
۹۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
اسپیس فریم
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸,۰۰۰
تومان
بست اسپیس فریم
.
فروش
۵,۵۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
چادر نمایشگاهی
.
فروش
۴۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*2
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۳۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 850.000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۵۵۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 2*2
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*3 بدون چادر
.
فروش
۳,۹۶۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*2
.
فروش
۹۸۴,۸۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*3
.
فروش
۱,۱۶۴,۸۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*4 بدون چادر
.
فروش
۴,۰۱۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 2*3
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۵۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 850.000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۵۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*3
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۳۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*4 بدون چادر
.
فروش
۳,۰۷۱,۶۴۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*3
.
فروش
۹۰۰,۰۸۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*4
.
فروش
۱,۰۳۶,۴۸۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*5 بدون چادر
.
فروش
۳,۵۳۵,۸۴۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۳۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*5 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 900.000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۰۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 2*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*5 بدون چادر
.
فروش
۴,۶۲۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*6 بدون چادر
.
فروش
۴,۶۲۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 2*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۷۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*4
.
فروش
۱,۳۴۴,۸۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*5
.
فروش
۱,۸۰۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*6 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 900.000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۴۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*6 بدون چادر
.
فروش
۳,۵۳۵,۸۴۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*5
.
فروش
۱,۳۹۸,۸۸۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*6
.
فروش
۱,۶۶۷,۷۲۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*7 بدون چادر
.
فروش
۵,۱۴۶,۲۴۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۴۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*7 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 950000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*6
.
فروش
۲,۱۵۶,۸۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 2*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۳۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*7 بدون چادر
.
فروش
۶,۷۳۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*8 بدون چادر
.
فروش
۷,۰۶۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 2*7
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۷۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*7
.
فروش
۲,۳۳۶,۸۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*8 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1000000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*7
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۴۸۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*8 بدون چادر
.
فروش
۵,۴۰۵,۸۴۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*7
.
فروش
۱,۸۰۴,۱۲۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*8
.
فروش
۱,۹۴۰,۵۲۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*9 بدون چادر
.
فروش
۵,۸۱۵,۰۴۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*8
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*9 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1200000تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۹۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*8
.
فروش
۲,۵۱۶,۸۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 2*8
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*9 بدون چادر
.
فروش
۷,۶۰۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*10 بدون چادر
.
فروش
۸,۱۴۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 3*3
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*9
.
فروش
۳,۰۲۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 2*10 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1200000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۹۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*9
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۵۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 2*10 بدون چادر
.
فروش
۶,۲۲۴,۲۴۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*9
.
فروش
۲,۳۳۸,۸۶۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*10
.
فروش
۲,۴۷۵,۲۶۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*3 بدون چادر
.
فروش
۳,۱۳۹,۸۴۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2*10
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 950.000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2*10
.
فروش
۳,۲۰۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 3*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*3 بدون چادر
.
فروش
۴,۱۰۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*4 بدون چادر
.
فروش
۵,۰۰۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 3*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 950.000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*2
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۴۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*4 بدون چادر
.
فروش
۳,۸۲۱,۸۴۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*2
.
فروش
۸۳۱,۸۸۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*3
.
فروش
۹۶۸,۲۸۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*5 بدون چادر
.
فروش
۴,۱۴۹,۶۴۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*3
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۴۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 5*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1150000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۵۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 3*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*5 بدون چادر
.
فروش
۵,۴۳۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*2
.
فروش
۱,۰۷۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*3
.
فروش
۱,۲۵۴,۸۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*6 بدون چادر
.
فروش
۶,۰۶۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 3*7
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۹۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه6*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1150000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۸۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۴۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*6 بدون چادر
.
فروش
۴,۶۲۷,۰۴۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*4
.
فروش
۱,۱۰۴,۶۸۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*5
.
فروش
۱,۱۰۴,۶۸۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*7 بدون چادر
.
فروش
۵,۷۶۰,۰۴۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۴۵۰,۰۰۰
تومان
سن و استیج 3*8
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۹۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*7 بدون چادر
.
فروش
۷,۵۴۲,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*4
.
فروش
۱,۴۳۴,۸۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*5
.
فروش
۱,۸۹۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*8 بدون چادر
.
فروش
۸,۲۳۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
سن و استیج 3*9
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۰۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 7*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1500000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۰۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 8*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1500000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۰۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*8 بدون چادر
.
فروش
۶,۲۹۲,۴۴۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*6
.
فروش
۱,۷۳۵,۹۲۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*7
.
فروش
۱,۸۷۲,۳۲۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*9 بدون چادر
.
فروش
۶,۷۶۹,۸۴۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 9*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1650000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۱۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*7
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۵۳۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*9 بدون چادر
.
فروش
۸,۸۶۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*6
.
فروش
۲,۲۴۶,۸۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*7
.
فروش
۲,۴۲۶,۸۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 3*10 بدون چادر
.
فروش
۹,۴۹۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*8
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۵۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 10*3 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1750000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۱۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 3*10 بدون چادر
.
فروش
۷,۲۴۷,۲۴۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.58
.
فروش
۲,۰۰۸,۷۲۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*9
.
فروش
۲,۴۰۷,۰۶۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*4 بدون چادر
.
فروش
۴,۱۶۲,۸۴۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1200000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۹۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 2.5*9
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*4 بدون چادر
.
فروش
۵,۴۵۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*8
.
فروش
۲,۶۰۶,۸۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*9
.
فروش
۳,۱۱۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*5 بدون چادر
.
فروش
۶,۲۴۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*10
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه5*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1450000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۹۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*5 بدون چادر
.
فروش
۴,۷۶۳,۴۴۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*10
.
فروش
۲,۵۴۳,۴۶۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*3
.
فروش
۱,۲۲۹,۴۸۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*6 بدون چادر
.
فروش
۵,۳۰۹,۰۴۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*6 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1550000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۹۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*3
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۴۳۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*6 بدون چادر
.
فروش
۶,۹۶۰,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 2.5*10
.
فروش
۳,۲۹۹,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*3
.
فروش
۱,۵۸۴,۴۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*7 بدون چادر
.
فروش
۷,۶۶۸,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۴۳۰,۰۰۰
تومان
غرفه 7*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1650000تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۱۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*7 بدون چادر
.
فروش
۵,۸۵۵,۵۲۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*4
.
فروش
۱,۳۶۵,۸۸۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*5
.
فروش
۱,۵۳۵,۲۸۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*8 بدون چادر
.
فروش
۶,۱۸۳,۳۲۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 8*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1750000تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۲۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*8 بدون چادر
.
فروش
۸,۰۹۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۴۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*4
.
فروش
۱,۷۶۴,۴۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*5
.
فروش
۱,۹۸۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۵۳۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*9 بدون چادر
.
فروش
۹,۱۷۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه9*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 1950000 تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۴۵۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*9 بدون چادر
.
فروش
۷,۰۰۱,۷۲۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*6
.
فروش
۱,۸۷۲,۳۲۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*7
.
فروش
۲,۱۰۵,۲۲۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 4*10 بدون چادر
.
فروش
۷,۵۴۷,۳۲۰
تومان
اجاره
۰
تومان
غرفه 10*4 بدون چادر
اجاره به همراه چادر 2000000تومان
فروش
۰
تومان
اجاره
۱,۵۰۰,۰۰۰
تومان
غرفه 4*10 بدون چادر
.
فروش
۹,۸۹۴,۰۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*7
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۵۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*6
.
فروش
۲,۴۲۶,۸۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*7
.
فروش
۲,۷۲۶,۶۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*8
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۵۸۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*9
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۲۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*8
.
فروش
۲,۹۰۶,۶۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*8
.
فروش
۲,۲۴۱,۶۲۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*9
.
فروش
۲,۷۰۸,۱۶۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*9
.
فروش
۳,۵۰۸,۸۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*10
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 4*4
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۶۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 3*10
.
فروش
۳,۶۸۸,۸۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 3*10
.
فروش
۲,۸۴۴,۵۶۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 4*4
.
فروش
۱,۹۲۲,۲۸۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 4*4
.
فروش
۲,۵۴۴,۴۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 4*5
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۰۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 4*6
.
فروش
۰
تومان
اجاره
۷۵۰,۰۰۰
تومان
قاب بنر 4*5
.
فروش
۳,۱۱۶,۸۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 4*5
.
فروش
۲,۳۶۰,۵۲۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 4*6
.
فروش
۲,۴۹۶,۹۲۰
تومان
اجاره
۰
تومان
قاب بنر 4*6
.
فروش
۳,۲۹۶,۸۰۰
تومان
اجاره
۰
تومان
۰۲۱-۹۱۰۱۴۰۰۰